Algemene voorwaarden

CarMatch – Algemene voorwaarden van onze platformen, en voorwaarden voor verkoop en garantie

1. ALGEMEEN

1.1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder ‘CarMatch’: MDware GCV, ook handelend onder de naam CarMatch, carmatch.be, FleetMatch, fleetmatch.be.

1.2. MDware GCV, met maatschappelijke zetel te Dok Noord 7b 502, 9000 Gent, België, is bekend in de kruispuntbank van ondernemingen onder ondernemingsnummer 0663775156.

1.3. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder ‘Klant’: Gebruikers van de website, klanten die een consument zijn in de zin van art. I.1,2° WER, alsook klanten die een onderneming zijn in de zin van art. I.1,1° WER.

1.4. Onze websites zijn toegankelijk via www.carmatch.be en www.fleetmatch.be.

1.5. CarMatch behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de toegang tot de website en de inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn steeds diegene die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling/reservatie.

1.6. De nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het geheel van de voorwaarden. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1. CarMatch is geenszins aansprakelijk voor mogelijke virussen voor zover deze ondanks de bestaande controlemaatregelen, toch op de website van CarMatch zouden voorkomen. Evenmin is CarMatch aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de CarMatch website zijn gelinked.

2.2. CarMatch kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de website.

2.3. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van CarMatch beperkt tot de volgende gevallen:

  • voor een verlies of de schade die het gevolg is van een zware fout of opzet van CarMatch
  • voor verlies of schade ingevolge lichamelijke schade

2.4. Elke vordering voor gebrek dient door de Klant kenbaar gemaakt te worden aan CarMatch. Indien het voertuig, ingevolge een gebrek, niet meer gebruikt kan worden, dan mag de Klant het voertuig slechts na akkoord van CarMatch met betrekking tot een opgemaakte offerte naar een derde-hersteller brengen.

2.5. Indien CarMatch verplicht is om een verlies of schadevergoeding te betalen veroorzaakt door een fout, dan zal de aansprakelijkheid van CarMatch beperkt worden tot de gebruikelijke schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst.

3. BESTELBON/OFFERTE, VOORSCHOT EN BESCHIKBAARHEID

3.1. Het tot stand komen van de koopovereenkomst is steeds onder voorbehoud van tussentijdse verkoop van het voertuig. Door de verschillende verkoopkanalen van CarMatch kan CarMatch niet garanderen dat alle op verschillende kanalen aangeboden/getoonde wagens effectief beschikbaar zijn omdat er een reële kans bestaat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren/bestellen. In dat geval zal CarMatch de klant hieromtrent inlichten binnen de 48 uur na reservatie, bestelling of bezorgen van een getekende offerte of bestelbon. In het geval een wagen niet beschikbaar is, en ongeacht eventuele bevestigingsmails die door CarMatch aan de klant werden verzonden, kunnen beide partijen, zonder vorm van schadevergoeding de transactie annuleren en zal er geen verkoop plaatsvinden. Het eventueel door de klant betaalde voorschot of de borg voor reservatie zal door CarMatch binnen de 30 dagen worden teruggestort aan de klant.

3.2. Het tot stand komen van de koopovereenkomst is steeds pas geldig na ontvangst van de storting van het op de bestelbon of offerte vermelde voorschot, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. KREDIET

In geval de Klant aangeeft op een vorm van krediet beroep te doen voor de aankoop van zijn voertuig, dient hiervan melding gemaakt te worden op de bestelbon of getekende offerte. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop niet te hebben plaatsgevonden en heeft de koper recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaald voorschot als en slechts als:

Hij CarMatch per aangetekend schrijven en gemotiveerd* binnen de 7 dagen na ondertekening van de bestelbon of offerte in kennis stelt van de weigering van het krediet.

*: Met gemotiveerd wordt bedoeld dat een onweerlegbaar bewijs van weigering van het krediet van minimaal 2 kredietinstellingen wordt overgemaakt binnen de 30 dagen vanaf ondertekening. Bij gebrek aan bewijs overgemaakt binnen de hierboven vermelde periode zal CarMatch het recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €500.

In het overeenkomstig geval dat geen krediet werd verkregen en conform de voorwaarden een bewijsstuk werd ingediend is de Klant gehouden alle gemaakte kosten onder deze overeenkomst voor bijvoorbeeld (niet limitatief) voorbereiding op verkoop, eventuele inschrijving, keuring, transport,… alsnog te betalen aan CarMatch.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het volledige saldo binnen de 14 dagen na bestelling, door de Klant voldaan te zijn. Een voertuig kan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijvoorbeeld in het kader van een renting via een financiële instelling) niet worden geleverd indien niet voldaan is aan alle betalingsverplichtingen.

Bij niet-betaling van het saldo op zijn vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interest.

Bovenop is, indien de betaling niet werd voldaan 14 kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling door CarMatch, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €500 verschuldigd.

6. LEVERING VAN HET VOERTUIG

6.1. CarMatch vermeld een verwachte uiterste leveringsdatum op zijn bestelbon. Voor voertuigen op bestellingen is deze onderhevig aan derden, en kan deze afwijken. Voor stockvoertuigen is deze bijvoorbeeld onderhavig aan vertragingen bij de keuringdienst- en andere officiële instanties ter inschrijving van de wagen.

6.2. Van zodra het voertuig beschikbaar is voor levering dient deze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, binnen 30 dagen door Klant in ontvangst worden genomen tegen volledige betaling.

6.3. Als de Klant weigert het voertuig in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal CarMatch de Klant aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen.

Bij gebrek aan voldoening zal CarMatch de voldoening, bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, of wel het contract onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen.

6.4. In geval van ontbinding van de verkoop door toedoen van de Klant zal CarMatch het recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €500. Vanaf dit ogenblik kan CarMatch het voertuig verder verkopen aan een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

In geval van ontbinding van de verkoop in hoofde van CarMatch kunnen er door Klant geen rechten ontleent of schadevergoedingen geëist kunnen worden.

6.5. De levering vindt plaats op de zetel of één van de vestigingen van CarMatch, of een derde partij aangeduid door CarMatch die instaat voor de oplevering en/of voorbereiding van het voertuig. Indien schriftelijk overeengekomen kan de oplevering ook plaatsvinden op een door de Klant gekozen plaats.

7. GARANTIE

7.1. CarMatch waarborgt dat het voertuig gebruiksklaar is en conform is met wat besteld werd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. De zichtbare gebreken waarvan de Klant op het ogenblik van de levering het bestaan kon kennen, worden beschouwd als zijnde aanvaard bij afwezigheid van protest van de koper door het enkele feit van de levering.

7.3. Onverminderd het gemeen recht en/of een regeling die gunstiger is voor de Klant, wordt de garantie voor verborgen gebreken als volgt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen:

De garantie dekt gedurende een periode van 1 jaar vanaf de levering de herstelling en/of de vervanging, werkuren inbegrepen, van gebreken aan de motor, aandrijflijn of versnellingsbak. Indien er 2 jaar of langer garantie wordt voorzien, moet deze uitdrukkelijk beschreven staan op de offerte of bestelbon en op de verkoopfactuur.

7.4. De onder garantie uitgevoerde werken dienen in de werkplaats van CarMatch of in een door hem erkende werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande toestemming van CarMatch, mag de Klant de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.

7.5. De garantie dekt niet het onderhoud, het regelen, aanspannen en afstellen nodig voor normaal gebruik, noch onderdelen en organen die normaal worden vervangen ter gelegenheid van onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. Garantie dekt geen normale slijtage van het voertuig. De garantie is niet van toepassing indien het voertuig niet wordt gebruikt als goede huisvader.

7.6. Elk gebrek te wijten aan abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of aan slecht onderhoud door de Klant, bijvoorbeeld door het niet naleven van de voorschriften opgegeven door de fabrikant, valt niet onder garantie.

7.7. Indien de Klant een beroep wil doen op de garantie dient hij meteen na vaststellen van het gebrek, of wanneer hij deze normaal had moeten vaststellen, melden bij CarMatch. Klant doet alles wat nodig is om de schade niet te verergeren, bijvoorbeeld door het voertuig niet verder te gebruiken.

7.8. Aansprakelijkheid van CarMatch voor schade veroorzaakt door een verborgen gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het algemeen recht.

8. EIGENDOM/RISICO-OVERDRACHT

Op het ogenblik van de volledige betaling van het voertuig vindt de eigendomsoverdracht plaats. Alle risico’s met betrekking tot het voertuig zijn ten laste van de Klant zodra hij levering neemt van het voertuig.

9. OVERNAME VOERTUIG

Bij een overnamebod vermeld op de bestelbon of op de offerte is deze slechts geldig als het voertuig ook beschikbaar is voor overname, de Klant nawijsbaar eigenaar is van het voertuig (en dit kan staven met bewijzen) en dat de Klant vrij over het voertuig kan beschikken en het voertuig bevrijdt is van alle verplichtingen zoals bijvoorbeeld financiële (financiering, renting, leasing,…).

De overnamewaarde is enkel geldig en definitief in geval de staat van het voertuig overeenstemt met de beschrijving en de eventuele beelden ervan die aanleiding gaven tot de waardebepaling vanuit CarMatch, en eventueel als dusdanig werden bijgevoegd in een overnamedocument of als beschrijving op de bestelbon of offerte.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle informatie over de Klant wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden vermeld onze privacy policy.

11. PRODUCTEN EN PRIJZEN

De informatie en illustraties op onze website, online platformen (zoals AutoScout24, 2dehans.be, Mobile.de, GoCar,…) en documentatie zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van het online plaatsen ervan op het respectievelijke platform. CarMatch behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een gemiddelde indruk van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van de scherminstellingen van de gebruiker.

12. RESERVATIES VIA WEBSITE

12.1. Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen te reserveren mits betaling van een borg zoals vermeld bij het specifieke voertuig. In dat geval wordt de wagen door CarMatch voor een periode van 7 dagen geblokkeerd.

12.2. Een klant kan maximaal twee wagens reserveren via de website en zal per reservatie een borg ten bedrage van het vermelde bedrag dienen te betalen.

12.3. Na reservatie zal de klant door CarMatch worden uitgenodigd om de bestelling van zijn gekozen voertuig(en) te vervolledigen door het tekenen van een bestelbon of offerte, waarbij het reservatiebedrag kan worden gebruikt als (gedeeltelijk) voorschot op de aankoopsom van het bestelde voertuig.

13. BESTELLEN VIA WEBSITE

13.1. Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen te bestellen mits betaling van een voorschot zoals vermeld bij het specifieke voertuig.

13.2. CarMatch contacteert de klant binnen de 5 werkdagen voor afspraken rondom betaling, levertermijn en -locatie.

13.3. De bestelling van de wagen wordt bekrachtigd door het tekenen van een bestelbon of offerte, waarbij het voorschot in mindering wordt gebrocht van de aankoopsom van het bestelde voertuig.

13.4. Niet-zakelijke Klanten (die een consument zijn in de zin van art. I.1,2° WER) beschikken over een termijn van 14 dagen om hun online aankoop/bestelling te herroepen. Dit geld specifiek enkel voor online bestellingen. De termijn gaat in op het ogenblik dat het voertuig via de website door deze niet-zakelijke Klant werd besteld en deze hiervan een bevestiging heeft ontvangen van CarMatch. Indien de consument wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen per aangetekend schrijven aan CarMatch, Dok Noord 7b bus 502, 9000 Gent, België.

13.5. In geval van tijdige herroeping wordt het betaalde voorschot binnen de 30 dagen teruggestort aan de consument.

14. DIVERSEN

14.1. De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die aanleiding zouden vinden uit de overeenkomsten tussen partijen afgesloten.

14.2. Het Belgisch recht is het toepasselijke recht op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan, en die hun aanleiding vinden uit de overeenkomsten  tussen partijen afgesloten. Weens Koopverdrag en andere intergouvernementele verdragen, indien deze er zouden zijn, zijn niet van toepassing.